امروز صفحه نخست   |  درباره ما |  ارتباط با ما  | پيوند ها |  دانلود |  گالري | جستجو | ثبت روی خط (آنلاین) | آر اس اس  
تبليغات
پيوند ها
 
 
 
خواص دانه هاي خوراكي  - [398] -[ 1388/11/01]
خواص درماني: معالج سوزاك، مدر، قابض، نان ارزن ضد اسهال، قاعده آور مي باشد. در استعمال خارجي ضماد آن براي روماتيسم، جوش و كورك و آبسه مفيد است................. مضرات:

 اسراف در خوردن آن خون را كثيف و سودايي و مجاري عروق را مسدود مي نمايد و از اين نظر بايد با روغن و شكر و حلواهاي چرب خورده شود.

 
با قلا با طبيعت سرد و تر و خشك آن سرد و خشك است:
خواص درماني:
 اگر با قلا را با سركه و آ بپزند و با پوست بخورند اسهال هاي مزمن حاصل از زخم روده ها را معالجه مي كند. آرد آن با روغن بادام و قند براي صرفه و خشونت سينه و حلق مفيد است. آب پخته آن براي خشونت حلق و جلوگيري باز توليد سنگ كليه و باز كردن گرفتگي ها نافع است. ضماد آرد باقلا مخلوط با آرد جو كه با سركه و نعناع پخته باشند براي كوفتگي و رفع ورم پستان كه در اثر انجماد شير باشد خوب است.
مضرات:
باقلا توليد نفخ و سنگيني سر معده مي نمايد. براي رفع اين ناراحتي بايد با ادويه گرم مانند (مرزه، فلفل، گلپر، هل، دارچين، پونه و ميخك) خورده شود.
 
برنج:
اگر برنج را آبكش كنند طبيعت آن سرد است. آب برنج آبكش را كه دور ريخته مي شود طبيعت آن كمي گرم است. اگر برنج را كته درست كنند طبيعت آن گرم مي باشد.
خواص درماني:
برنج تازه داراي ويتامين بيشتري از برنج كهنه است.
تحريكات احشاء و اندرونه معده را آرام مي سازد. چاق كننده، دانه هاي جوانه زده برنج يا مالت برنج بعنوان مقوي معده، تونيك، تقويت بدن نافع است. آب برنج خنك كننده، مدر، ترشحات زياد اسهال و اسهال خوني را تسكين مي دهد.
 
جو با طبيعت سرد و خشك:
خواص درماني:
ضد عطش، تب بر، مقوي، تونيك، غليان صفرا و خون را تسكيل مي دهد. مالت جو كمك به هضم غذا مي كند و مغزي است و سينه را نرم مي كند و براي سقط جنين مؤثر است. ماءالشعير مسكن زيادي خون صفرا و اخلاط سوخته و تبهاي گرم و حرارت كبد، هضم كننده غذا و خونساز است.
مضرات:
معده را سست و براي افراد سرد مزاج مفيد نيست، مضر مثانه.
 
ذرت با طبيعت سرد و خشك:
خواص درماني:
كاكل ذرت مدر، دافع سنگ كليه و مثانه، جوشانده چوب وسط بلال معالج ترشح زائد بر معمول خون قاعدگي و براي بند آوردن خونريزي از بيني مي خورند، رفع سوزش مجراي ادرار.
 
شاهدانه (تخم آن) با طبيعت گرم و خشك:
خواص درماني:
 تونيك، نيرو بخش، قاعده آور، مسهل و ملين، نرم كننده سينه، مسكن، ضد انگل معده، رفع زكام، قي و استفراغ، دل درد و سوء هاضمه، ميگرن، روماتيسم و درد اعصاب، جهت افتادگي رحم مفيد است.
برگ شاهدانه مفرح و نيكو كننده رخسار و سكر مي آورد چون مخدر است پس سستي مي آورد، بعد از زائل شدن اثرات، اشتهاي غذا و نيروي جنسي را از بين مي برد و نهايتاً موجب غم و تاريكي ديد چشم و جنون و ترس مي گردد.
مضرات:
ديد چشم را كم مي كند، براي معده مفيد نيست پس بهتر است كه آنرا سرخ كرده سپس خورد.
 
عدس با طبيعت معتدل ولي خشك:
خواص درماني:
 آب پوست پخته آن ملين و مغز آن قابض، ضماد آرد عدس با ناخنك و آب به و روغن گل سرخ براي ورم هاي گرم چشم و دم كرده آن با سركه براي ورم هاي گرم و مخملك و خنازير مفيد است. غرغره آب عذس پخته براي زخم هاي دهان و گلو و ديفتري نافع است. عدس داراي ويتامين B و مواد معدني است. خوردن آب عدس پخته براي بيمارهاي ريه و سينه و خوردن پخته آن با سركه مقوي معده و بدون نفخ است ولي بدون سركه نفاخ است. دم كرده و پخته عدس با پوست همراه با سركه يا آب غوره براي تب آبله مفيد است.
 
كنجد با طبيعت گرم و تر:
خواص درماني:
 باز كننده گرفتگي ها و انسداد عروق، نرم كننده حلق، چاق كننده، محرك باه، شيره آن براي رفع سوزش معده و مري، ملين، مدر، قطع خون بواسير، خوردن آب دم كرده آن با نخود قاعده آور و سقط جنين مفيد است. ضماد آن محلل ورم و نرم كننده پوست و رفع كبودي و سياهي پوست و مانع تاول بعد از سوختگي و مسكن درد است. ماليدن آب برگ آن باعث رشد موي سر و سياهي آن مي گردد.
مضرات:
 براي اشخاص سوداوي مزاج مضر و دير هضم است و معده را سست مي كند و خيلي زود به صفرا تبديل مي شود. پس بهتر است با پياز و آبليمو جوشانده شود، ميل نمائيد.
 
 
گندم با طبيعت:
خواص درماني:
خنك كننده، مغذي، چاق كننده، اشتها آور، مدر، ضد خونريزي، تقويت و محرك باه، حريره آرد گندم براي سرفه و خونريزي از سينه و درد سينه و پهلو مفيد است. از ساقه گندم براي رفع مسموميت و رفع اختلال در كبد كه موجب يبوست، سردرد، بي اشتهايي، قي كردن زرد آب استفاده مي كنند.
مضرات:
گندم پخته نفاخ و دير هضم است بايد با شيريني خورده بو داده سنگين، نفاخ و دير هضم است. گندم پخته شده در آب خيلي مقوي و مغذي ولي براي هاضمه مفيد نيست. براي اشخاصي كه مبتلا به انسداد عروق هستند مضر مي باشد.
 
لوبياي چشم بلبلي:
خواص درماني:
 تونيك، مقوي، رفع عطش، ضد اسهال، مدر، از تكرار ادرار جلوگيري مي كند، دفع معده، آرام بخش، ضد اسپاسم، تب بر، قاعده آور، ضد سم و روماتيسم.
مضرات:
لوبيا چشم بلبلي نفاخ است بهتر است با زيره، نعناع، آويشن خورده شود.
 
ماش با طبيعت كمي سرد و خشك:
خواص درماني:
 از نظر خواص لطيف تر از عدس، نفخ آن كمتر از عدس باقلا و از اين جهت از ساير حبوبات بهتر است. مسكن حرارت، زيادي التهاب صفرا و خون، مقوي اعصاب، تقويت كننده ديد چشم، سردردهاي گرم و تب هاي گرم و حاد و امراض كليه مفيد است. پخته پوست آن با روغن بادام خون ساز است. ماش با وجود سردي، سودا را تحريك نمي كند. ماش پوست گرفته پخته براي سرفه و زكام گرم نافع مي باشد. خوردن ماش در موارد تب هاي دانه دار مانند آبله و سرخك مفيد است.
مضرات:
 براي اشخاص سرد مزاج و پيران و كساني كه درد معده آن ها نفخ و گاز بسيار است مضر است. مضر دندان و قوه باه، از اين نظر اشخاص سرد مزاج بايد با ادويه گرم و اشخاص گرم مزاج با عسل يا آب انار ترش و روغن بادام بخورند.
 
نخود با طبيعت گرم و خشك:
خواص درماني:
 مقوي ريه، كمي ملين، خون ساز، بسيار مغذي و چاق كننده، اشتها آور، خوردن آب نخود پخته با قدري نمك باز كننده گرفتگي ها و مدر و براي درد سينه و زخم هاي ريه مفيد است. خوردن آ بخيس كرده نخود براي تحليل ورم لثه ها و تسكين درد دندان مفيد است. روغن نخود خيلي گرم و خشك است، مقوي مو و قوه باه مي باشد، مسكن درد دندان و سردرد، ماليدن روغن نخود بمو ضع براي تقويت نيروي جنسي مفيد اتس.
مضرات:
 نخود مضر مثانه است از اين نظر بايد با خشخاش خورده شود. نخود ايجاد نفخ و گاز مي كند و تازه آن خيلي ثقيل است و از اين نظر با زيره و شبت خورده شود آشاميدن آب پس از خوردن نخود مضر است.
 
فوايد درماني خشكبار:
بادام:
ملين، تقويت لثه و دندان، چاق كننده، قابض، خلط آور سينه و گلو، خواب آور، زخم روده و مثانه، مقوي معده.
بلوط:
ضد اسهال، خونساز، سوء هاضمه، درمان سياه سرفه و سل، شب ادراري بچه.
 
شاه بلوط:
تقويت اعصاب، خونساز، بواسير، رشد استخوان، استحكام دندان، تقويت جنسي.
پسته:
 مقوي قلب، درمان اسهال، چاق كننده، تقويت حافظه، تقويت عمومي بدن، آرام بخش قلب.
فندق:
چاق كننده، درمان ضعف اعصاب و اضطراب، تقويت مو، پوست، ناخن و بينايي، تقويت جنسي، مغذي، خمودي و مقوي معده و روده، براي بيماران فشار خون مفيد است.
تخم آفتابگردان:
 مدر، نرم كننده سينه، ناراحتي هاي حنجره و صاف كردن صدا و ناراحتي هاي ريوي، مسكن سرفه و سرماخوردگي.
گردو:
 تقويت اعصاب، تقويت چشم، مو، ناخن، ملين، رفع مسموميت، براي افراد مبتلا به آلرژي مضر است. تقويتي، چاق كننده، تصفيه كننده خون، مانع تشكيل سنگ در كيسه صفرا يا كليه مي شود.
سنجد:
مقوي معده، قابض، تب بر، ضد اسهال، ضد سرفه هاي گرم، مدر، روماتيسم و پوكي استخوان.
خرما:
ضد انگل، تقويت قلب و كليه، تسكين سرفه، درمان نرمي استخوان، درد كمر، تقويت جنسي، چاق كننده، براي افراد با مزاج سودايي و گرم مضر است.
كنجد:
گوشت گياهي، رفع خستگي فكري، رفع سوزش معده، تقويت حافظه، چاق كننده، محرك باه براي سياهي و بلند شدن مو مفيد است.
 
با چه غذاهايي مواد معدني مورد نياز بدن تأمين مي شود:
پتاسيم:
ميوه تازه و سبزيجات.
كلسيم:
 جوانه گندم، شكلات (كاكائو)، مركبات، سيب، خرما، شير، پنير، برخي از آبهاي معدني.
 
فسفر:
 دل و جگر ماكيان، گوشت، ماهي، تخم مرغ، شير و غذاهاي لبني، جوانه گندم، ميوه خشك شده.
منيزيم:
 بادام، فندق، خرما، زرد آلوي خشك، آلوي خشك، جوانه گندم، نان گندم، چغندر، كاهو، موز، تمشك، انجير، پنير، عسل.
سديم:
 نمك، اسفناج، كرفس، هويج، جعفري، تره فرنگي.
گوگرد:
 گوشت، شير، خردل، سير، عدس، حبوبات، جعفري، شاهي آبي (ترتيزك)، اسفناج، كاكائو، هويج، كلم، برنج، سيب.
آهن:
گندم، شاهي آبي (ترتيزك)، اسفناج، هويج، فندق، بادام، پياز، تره فرنگي، كرفس، كلم، عدسف ذرت، نان گندم.
يد:
 ماهي، گياهان دريائي، جلبك دريايي، سير، نمك تصفيه نشده، شاهي آبي، نخود سبز، پياز اسفناج، مارچوبه، كلم، عسل، زرده تخم مرغ، آب دريا حاوي 104 عنصر و منبع عظيمي از يد احيا شده مي باشد.
عسل:
حاوي سيليس، منگنز، كروم، آلومينيوم، نيكل، سرب، تتانيوم، روي و قلع مي باشد.
 
غذاهائيكه داراي خاصيت اسيدي اند:
حبوبات، گوجه فرنگي، گردو، فندق، پسته شامي، غلات، قهوه، چاي، كاكائو، روغنها، گوشت، چربيها، پنير، سفيده تخم مرغ، شكر.
  
فرم ارسال درخواست
عنوان
  نام *
  تلفن*
   ايميل
فکس
توضيحات
مطالب سايت
Skip Navigation Links
لاغری و ورزش
حركت درماني
حرکات و تمرینات اصلاحی
رشته هاي ورزشي
کلیات
تعاریف
ثبت نام
آیین نامه ها ، قوانین و مقررات
اطلاعات و قوانین فن آوری اطلاعات و ارتباطات
نقش ورزش درسلامتی
انواع تمرینات و چگونگی انجام آن
رنگ درماني
معنویت
رایحه و عطر درمانی
ماساژ ورزشي و علم ماساژ درماني
گياهان داروئي
خواب
نظام نامه های ورزشی
سلامتی و کار
آسیب شناسی ورزشی
توانبخشی ورزشی
ارگونومي
آشنایی با عضلات بدن
قوانین رشته های ورزشی
تغذیه و ورزش
آخرين مطالب
نکته های مهم برای ثبت نام
1389/12/01
به نام خداوند جان و خرد
1389/12/01
به نام خداوند جان و خرد
1389/12/01
اعلام نتایج ثبت نام
1389/12/01
پرسش ها و پاسخ های مهم ثبت نام
1389/12/01
اطلاعیه ی امنیتی مجموعه فعالیت های مجمع
1389/12/01

 
Copy Right Majma.info